h

Niet blij met nieuw provinciaal mestbeleid

14 april 2017

Niet blij met nieuw provinciaal mestbeleid

Foto: Skeeze / Pixabay

Recentelijk heeft de Provincie een gewijzigde Verordening Ruimte voorgesteld die met name nieuwe regels geeft voor de verwerking van mest in Brabant. Dit voorstel ligt nu ter inzage en zal in juni door de Provinciale Staten worden vastgesteld. In een zienswijze heeft onze SP-afdeling haar zorgen richting provincie geuit.

Het belangrijkste zorgpunt is het loslaten van een maximum plafond voor de totale mestverwerking in Brabant. In de toekomst zou het dus kunnen zijn dat wij mest uit andere provincies of zelfs uit buurlanden gaan verwerken. Volgens de voorgestelde wijziging kunnen ondernemers met name op industrieterreinen grote mestverwerkingen opzetten en in uitzonderingsgevallen ook in het bui-tengebied. In dit laatste geval tot een maximum van 25.000 ton per locatie en onder strikte voor-waarden. In Oirschot hebben we op dit moment een mestvergistingsbedrijf in het buitengebied, dat reeds aan dat maximum zit.

Voorafgaand aan de nieuwe provinciale plannen, heeft er een Brabant brede mestdialoog plaats-gevonden tussen agrariërs, natuurorganisaties, mestverwerkers, en andere belanghebbenden. Een van de uitkomsten van die dialoog was het zoeken naar een nieuw evenwicht tussen bodem en mestproductie. Het Brabantse vee zou niet meer mest moeten produceren dan de Brabantse gronden nodig zouden hebben om goed te kunnen produceren. De mest zou zodanig verwerkt moeten worden dat het de thans geïmporteerde kunstmest zou vervangen. Op die manier zou Brabant zelfvoorzienend worden. Om voor ons onduidelijke redenen heeft het provinciale bestuur deze oplossingsrichting laten vallen.

Een tweede zorg die wij uitgesproken hebben betreft het voorgestelde stalderingssyteem. Bij deze aanpak zullen agrariërs die nieuwe stallen willen bouwen, oude stallen af moeten breken. En wel in de verhouding 110 m² oud tegen 100 m² nieuw. Het idee is dat dit zou leiden tot in ieder geval geen verdere concentratie van vee in de reeds veedichte gebieden zoals de Kempen en de Peel, en hopelijk tot een afname van het totale aantal dieren. De vraag is echter of dat gaat lukken. Omdat veel agrariërs vooral denken in groot, groter, grootst, en er steeds nieuwe technieken ontdekt worden om bepaalde vormen van overlast (ammoniak, stank) in te dammen, is de SP afdeling bang dat uiteindelijk vooral de kleinere boeren zullen verdwijnen. Terwijl sommige  van hen heel duurzaam bezig zijn (goed zorgen voor hun dieren, hun omgeving – mensen en natuur – en voor de Nederlandse markt produceren). Hun bedrijven zullen opgekocht worden door de grote ondernemers die het bedrijf verder zullen opschalen = meer dieren!

Tot slot vindt de SP afdeling dat de provincie een voorbereidingsbesluit moet nemen om gedurende een jaar geen nieuwe aanvragen voor uitbreiding in ontvangst te nemen om te vermijden dat agrariërs nog snel een aanvraag indienen voordat de nieuwe regels gelden. Hieronder is onze zienswijze te lezen:

Reactie toevoegen

U bent hier