h

Onze Visie op de Veehouderij: "Het Verbond van Oirschot"

Naar een samenleving zonder problemen met en in de veehouderij

De werkgroepen veehouderij van de SP afdelingen Bernheze, Gemert-Bakel en Oirschot hebben een visie geschreven op de veehouderij. Bij deze afdelingen leeft dit onderwerp, omdat er grote overlast wordt ervaren. Dat er problemen zijn zien we in onderstaande krantenkoppen van de afgelopen maanden:

Krantenkoppen over de problemen in de veehouderij

Niet vreemd, want Nederland heeft naast de grootste bevolkingsdichtheid ook de grootste veestapel/veedichtheid van Europa:

Foto: EuroGeographics UN-FAO Turkstat / Eurostat

Dit brengt problemen met zich mee voor de bodem: de Nederlandse bodem is het meest verontreinigd met stikstof en fosfaat van alle Europese landen:

De Nederlandse bodem is het meest verontreinigd met stikstof en fosfaat van alle Europese landen

Maar ook voor het water: Nederland heeft het meest vervuilde oppervlaktewater van Europa. Recentelijk is er in Brabant een pompstation gesloten omdat het water te vervuild was om nog goed te kunnen reinigen.

Nederland heeft het meest vervuilde oppervlaktewater van Europa

En ook zijn er problemen voor de luchtkwaliteit. Bij hoge concentraties ammoniak in de lucht is er verlies aan biodiversiteit:

Foto: RIVM / RIVM

We importeren grote hoeveelheden veevoer, exporteren grote hoeveelheden vlees, maar blijven zelf met de mest zitten. Voor de productie van veevoer (soja) worden oerbossen gekapt.

We importeren veel voer, en we exporteren veel vlees, maar blijven zelf met de mest zitten.

Deze kaart toont hoe de varkensstapel is verdeeld in Nederland.

Foto: CBS / CBS

Dat zijn ook precies de gebieden waar veel MRSA-bacterie-uitbraken zijn geweest:

MRSA bacterie uitbraken in gebieden met veel varkens in Nederland

Wanneer we inzoomen op Oirschot zien we op de geel/oranje/rode puntjes de locaties van grote stallen:

Veebedrijven in Oirschot
Foto: SP Oirschot / SP Oirschot

Wat zeggen de experts?

Ab Osterhaus, viroloog en influenza-deskundige, over gezondheidsrisico’s:

…… grieppandemie vanuit Brabant niet ondenkbaar ……

Cees Veerman, oud-CDA minister van Landbouw, over mestoverschot:

…... het systeem is vastgelopen ……

Lucas Reijnders, emeritus-hoogleraar Milieukunde, over mestfabrieken:

…… ecologische waanzin ……

Herman Wijffels, prominent CDA lid, econoom, bankier, over dierenwelzijn en milieu:

…… veehouderij heeft grenzen van het aanvaardbare overschreden …… (in 2001 !)

En het economisch gewin valt grotendeels weg te strepen tegen de kosten voor de maatschappij:

Foto: Planbureau voor de leefomgeving / Planbureau voor de leefomgeving

Het Verbond van Oirschot stelt voor om deze problemen aan te pakken zoals het de SP betaamt: De problemen bij de kern oplossen.

Daarom schreef 'Het Verbond van Oirschot' een visie waarvan we hopen dat deze overgenomen gaat worden door zowel de 'landelijke' als de 'provinciale' SP. De Visie bestaat uit een 5-tal op termijn te bereiken doelstellingen. Juist zoals de kernwaarden van de SP, namelijk de menselijke waardigheid, de gelijkwaardigheid van mensen en de solidariteit tussen mensen, richting geven aan ons politieke handelen, zo kunnen de 5 doelstellingen uit onze Visie dienen als leidraad bij het innemen van standpunten inzake de veehouderij.

Roemer: 'Veestapel moet kleiner'

De visie van 'Het Verbond van Oirschot':

1) Aanzienlijke krimp van de veestapel; meer spreiding over Nederland

Nederland importeert op grote schaal veevoedergrondstoffen en exporteert daarna de helft tot driekwart van de vleesproductie terwijl de mest hier achter blijft, vooral in de Kempen en de Peel. De grond kan die mest niet opnemen. Brabant vol zetten met mestfabrieken is dweilen met de kraan open. De aanwezigheid van miljoenen kippen, varkens en andere dieren in een dichtbevolkt gebied als Oost-Brabant levert daarnaast ernstige gezondheidsrisico’s op. De enige echte oplossing is op termijn aan te sturen op een aanzienlijke krimp van de veestapel, in Nederland en vooral in Brabant.

2) Kleinere bedrijven

De maximale omvang van een bedrijf is gerelateerd aan de menselijke maat. Megabedrijven leiden tot een te grote aantasting van het landelijk gebied en tot onaanvaardbare hinder (stank, verkeer, fijnstof) voor de omwonenden. Daarom kiezen we voor familiebedrijven.

3) Dier- en mensvriendelijke productiemethoden

Er dient een omslag plaats te vinden naar dier- en mensvriendelijker productiemethoden, waarbij men zich kan laten inspireren door de biologische veehouderij. De biologische veehouderij kenmerkt zich door diervriendelijkheid, de afwezigheid van chemische bestrijdingsmiddelen en terughoudendheid in het gebruik van diergeneesmiddelen. Een dergelijke omslag zal leiden tot een verlaging van de externe kosten van de veehouderij (vooral de kosten voor de volksgezondheid), die we als gemeenschap dragen en niet doorrekenen aan de veehouders.

4) Eerlijke marge voor de boer-ondernemer

Kleinere bedrijven en toepassing van hoogwaardige productiemethoden zal leiden tot hogere productiekosten. Uitgangspunt bij de doorberekening van de hogere kosten is in elk geval een eerlijke marge voor de boer-ondernemer. De voorgestelde schaalverkleining en kwaliteitsverhoging behoeft dan niet te leiden tot verlies van loonzekerheid voor de primaire producenten.

5) Geen zelfregulering maar (proactieve) sturing door de overheid

De overheid dient duidelijke regels te stellen en te zorgen voor adequate handhaving. Verder kan zij sturend optreden door het instellen van dierrechten en heffingen. Zelfregulering van de markt werkt niet, zoals uit de praktijk van de afgelopen 10 jaar is gebleken.


De 5 punten pakken alle problemen in de veehouderij aan, waarbij moet worden opgemerkt dat punt 1 het allerbelangrijkste is. Verkleining van de veestapel is een absolute preconditie voor het bereiken van een duurzame veehouderij.

 


Hieronder vindt u nog een vergelijking van onze visie met de visie van de vleesindustrie zelf.

Verbond van Oirschot Vleesindustrie
Krimp veestapel, kringloop nationaal Geen grenzen aan omvang veestapel, kringloop Europees
Kleinere bedrijven (2 fte) Grote bedrijven (4 fte) toelaatbaar
Productiemethode geinspireerd op biologische veehouderij (is duidelijk omschreven in regels) Vrijblijvende opmerkingen over dierenwelzijn
Eerlijke marge boer-ondernemer Markt-onevenwichtigheid in de keten wordt niet benoemd
Overheid reguleert Nadruk op zelf-regulering Privaat ketenkwaliteits-systeem

U bent hier